به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، رئیس ، معاونین ، مسئول بخش ارزیابی ذخایر پژوهشکده و آقای مهندس دهقان از اداره کل شیلات مازندران باتفاق آقای مهندس نیکخو، سرمایه گذار بخش خصوصی ، مورخه 99/3/12  از کشتی  تحقیقاتی پژوهشکده  بازدید نمودند.ابتدا ضمن تشریح توانمندیها و تجهیزات کشتی در مورد نحوه همکاری و مشارکت بخش خصوصی جهت انجام گشتهای تحقیقاتی ارزیابی ذخایر کیلکا در اعماق بالا و بهره برداری بهینه از آن بحث و تبادل نظر بعمل آمد.