به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، پیرو نشست مشترک پژوهشکده و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در روز شنبه مورخ 99/2/20 ، تفاهم  نامه همکاری در روز شنبه مورخ 99/3/10 به امضاء طرفین رسید. هدف از این تفاهم توسعه همکاری های علمی، پژوهشی، فناوری و آموزشی و بهره برداری بیشتر از ظرفیت و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری طرفین می باشد.