به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، رئیس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان پژوهشکده در مورخ 99/3/7، جهت بررسی علل تلفات بچه ماهیان خاویاری و مشکلات مربوط به تولید لارو و بچه ماهی، از مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید رجایی شهرستان ساری بازدید کرده و پس از بررسی وضعیت موجود، نسبت به ارائه راهکارهای مدیریت آب و تغذیه بچه ماهیان، با هدف به حداقل رساندن تلفات احتمالی، اقدام نمودند. در پایان مقرر گردیدکه فعالیت تولید بچه ماهیان خاویاری در این مرکز، با نظارت و همکاری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر صورت گیرد. همچنین مقرر شد جلسه تخصصی با حضور مدیر کل محترم شیلات استان، رئیس و کارشناسان  مرکز بازسازی و رئیس و کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در محل اداره کل شیلات استان برگزار شده تا راهکارهای اجرایی به منظور بهبود زیر ساخت های لازم با هدف ارتقاء تولید بچه ماهیان خاویاری اتخاذ گردد.