به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر _ ساری، جلسه مشترک ترویجی با حضور آقای مهندس سلیمانی کارشناس مسئول دفتر مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان و کارشناسان محقق معین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، در تاریخ 99/3/3 ، در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه آئین نامه فعالیت محققین معین توسط نماینده ترویج ارائه شده و سپس حوزه فعالیت کارشناسان منتخب پژوهشکده و مرکز تحقیقات سردآبی ، بسته به تخصص افراد، در شهرهای مختلف استان مشخص گردید. آقای سلیمانی بیان کردند که محققین معین موظف هستند که هر ماه به حوزه فعالیت خود سرکشی نموده و مسائل و مشکلات موجود را مورد بررسی قرار داده و با کارشناس مسئول ترویج مدیریت جهاد شهرستان در ارتباط باشند. لازم به ذکر است که تعداد محققین معین پژوهشکده، 8 نفر و مرکز تحقیقات سردآبی، 7 نفر می باشد.