به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،همنشست تخصصی مشترک پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و اداره کل دامپزشکی در خصوص پروژه دستیابی به دانش فنی تولید واکسن کشته دوگانه یرسینیوزیس - استرپتوکوکوزیس در ماهیان قزل آلای پرورشی مورخه 99/3/1 دردفترمدیر کل دامپزشکی استان مازندران  برگزارگردید. در راستای همکاریهای مشترک بین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و اداره کل دامپزشکی استان، رئیس و مسئول بخش بهداشت و بیماریهای پژوهشکده که مجری طرح فوق نیز هستند گزارشی در خصوص فعالیتهای انجام شده طی پروژه مذکور ارائه نموده و با مدیر کل محترم در خصوص انطباق فعالیتهای انجام شده با پروتکلهای سازمان دامپزشکی صحبت شد. درخاتمه مقرر گردید  پژوهشکده گزارشی مکتوب از فعالیتهای انجام شده خودرا به اداره کل دامپزشکی استان ارائه نموده  تا از طریق آن اداره کل به معاونت دارو و درمان سازمان دامپزشکی منعکس نماید. همچنین مقرر گردید،رئیس محترم اداره کل دامپزشکی استان جهت بازدید از فعالیتهای در حال انجام این پروژه در پژوهشکده اکولوژی دریای خزرمورخه 99/3/3 بازدید داشته باشند.