به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مورخه 99/2/20 جلسه ای با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران درسالن جلسات پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار گردید. جلسه ابتدا با خوشامدگوئی  آقای دکتر نصراله زاده  آغاز و سپس آقای دکتر صفری بطور اجمالی به معرفی پژوهشکده پرداختند و در ادامه جناب آقای دکتر خورشیدی رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی نیز، اهداف کاری سازمان را تشریح نمودند و  گسترشagribusiness  برای اجرائی شدن فعالیتهای تحقیقاتی-ترویجی را پیشنهاد دادند. در پایان ضمن بازدید از بخشهای تخصصی خواستار  همکاریهای بیشتر با پژوهشکده شدند.همچنین مقرر گردید که تفاهم نامه همکاری نیز در آینده نزدیک منعقد گردد.