به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزردر نشست ترویجی طرح حفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان دریابی با جلب مشارکت های مردمی درحاشیه رودخانه سردآبرود در روزهای 20 و 23 فروردین ماه 1399که با حضور بیش از 100 نفر از جوامع محلی، زنان روستایی، بهره برداران و صیادان، دهیاری و شورای اسلامی 3 روستا، سازمان حفاظت از محیط زیست منطقه نوشهر و چالوس، با همکاری ریاست ، معاونت تحقیقاتی و همکاران پژوهشکده برگزار گردید،شرکت نمود. بنظرمیرسد رودخانه سردآبرود با محوریت مشارکت مردم منطقه، بهترین شیوه بازسازی ذخایر ماهیان از طریق حفاظت باشد، در ضمن مردم منطقه و معتمدین و تسهیل گران روستایی آمادگی کامل خودرا در جهت حفاظت از تولید مثل طبیعی اعلام کردند. در رودخانه سردآبرود انواع ماهیان دریایی شامل ماهی آزاد، ماهی سفید دریای خزر، شاه کولی، سیاه کولی، سس ماهی و سایر گونه ها از جمله مارماهی دریای خزر دارای مهاجرت تولید مثلی بوده و مردم منطقه بصورت میدانی شاهد مهاجرت این ماهیان بودند. درپایان نشست ، ضمن تهیه صورتجلسه  و دریافت اطلاعات مردم منطقه، برنامه ریزی برای تشکیل جلسات بعدی صورت گرفت.