به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در روز سه شنبه مورخ 98/12/20، آقای دکتر فارابی مجری پروژه تحقیقی- ترویجی ارتقاء تولید قزل آلا با الگوی تغییر سایز معرفی به قفس های شناور  دریای خزر، از مزرعه دریایی آقای مهندس گلپور واقع در بابلسر بازدید کردند و از نزدیک فعالیتهای انجام شده در این مزرعه را بررسی نمودند. بنا به اظهارات ایشان ماهیان  پیش پرواری منتقل شده به این قفسها پس از گذشت 4 ماه از وزن 500 گرم به متوسط وزن 1400 گرم رسیدند و از کیفیت و سلامت خوبی برخوردار هستند و در بین آنها ماهیان با وزن 2000 گرم نیز دیده میشود.