به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، آقایان جناب مهندس عباسی معاون  فرماندار و جناب مهندس آقامیری عضوشورای شهر ساری، جناب مهندس شعبانی دبیر خانه کشاورز استان مازندران و هیات همراه روز چهارشنبه  مورخه98/11/30، در پژوهشکده حضور یافتند. ابتدا آقای دکتر نصراله زاده رییس پژوهشکده به ارائه گزارشی از فعالیت ها و مأموریت های علمی-تحقیقاتی این پژوهشکده پرداخته، سپس از بخشهای تخصصی، آزمایشگاهها و تجهیزات پژوهشکده بازدیدنموده و در جریان فعالیت های گسترده  پژوهشی_کاربردی پژوهشکده قرار گرفتند.