به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوی دریای خزر، جلسه کمیته صیدمورخه 1398/11/20 بمنظور بررسی وضعیت صید ماهیان استخوانی در سال جاری و امکان تمدید زمان صید با حضور معاون محترم صید و امور صیادان و کارشناسان، فرمانده محترم حفاظت منابع سازمان شیلات ایران،  معاونین محترم صید و بهره برداری استانهای شمالی و همچنین نمایندگان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سازمان شیلات ایران برگزار گردید. در این جلسه ابتدا گزارش کوتاهی در خصوص میزان صید انواع ماهیان استخوانی ارائه شد، سپس نماینده موسسه تحقیقات (آفای دکتر فضلی) در خصوص وضعیت صید گروه های مختلف ماهیان استخوانی طی سالهای 1374 الی 1398، ترکیب ساختار طولی و فراوانی ماهیان غیر استاندارد گونه های مهم از جمله ماهی سفید، کفال طلائی و کپور و همچنین فراوانی ماهیان غیر استاندارد طی دوره روز و شب گزارش جامعی ارائه شد. همچنین  میزان تغییرات ذخایر گونه های مهم ازجمله ماهی سفید و کفال طلائی و ضریب بهره برداری طی سه دهه اخیر، عوامل موثر در برداشت بهینه و مستمر از ذخایر ماهیان استخوانی از جمله زمان صید در طول فصل صید و طول شبانه روز، مکان صید، استانداردهای ادوات صیادی و رعایت اندازه چشمه در جناحین تور پره، رعایت سقف قابل برداشت و نرخ بهره برداری و بخصوص کنترل صید غیر مجاز بحث و تبادل نظر شد. ضمنا در این جلسه نمایندگان موسسه تحقیقات تاکید کردند که برداشت باید طبق آئین نامه صید ماهیان استخوانی صورت گرفته و از هر گونه افزایش تمدید زمان صید (در طول شبانه روز)  پرهیز گردد.