به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مورخه98/11/20، آقای دکتر قائدنیا معاون محترم پشتیبانی، اداری مؤسسه از بخشهای تخصصی و آزمایشگاهها و تجهیزات پژوهشکده بازدید و درخصوص رفع کمبودهای پیشرو  در هر چه بهتر انجام دادن پروژه ها بحث و تبادل نظر نمودند. سپس در جلسه پرسش و پاسخ که در محل سالن جلسات با حضور همه همکاران برگزار گردید ،ضمن پاسخگوئی به همه  سوالات با اشاره به وضعیت سخت اقتصادی کشور، همکاران را به امید و تلاش و فعالیت در شرایط سخت ترغیب نمودند.