به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، بمناسبت گرامیداشت هفته پژوهش سال 1398 و به منظور ارج نهادن به تلاش های ارزنده همکاران، 7  نفراز بخشهای تحقیقاتی و پشتیبانی به نامهای آقایان نادری، قانعی، طهماسبی، عرب احمدی، نقی پور و خانمها رضائی و عزتی نیز از سوی پژوهشکده و5 نفربه نامهای آقایان فارابی، مقری،توکلی، احمدیان و خانم بانکه ساز از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بعنوان همکاران نمونه انتخاب و بنحو شایسته مورد تقدیر قرار گرفتند.