به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، رئیس پژوهشکده در نشست یک روزه ای که در خصوص گزارشات لندست در ارتباط با شمارش معکوس اثرات اقلیمی بر روی سلامت مورخه 1398/9/30در دانشگاه علوم پزشکی ایران( تهران) برگزار گردید، شرکت نمود. در این نشست موضوعات ضرورت اقدام ملی در راستای پیشگیری از اثرات منفی تغییرات اقلیمی، اهمیت اقدام در زمینه تغییرات اقلیمی،‌ شاخص های پایش اثرات اقلیمی بر سلامت، نکات کلیدی گزارش سال 2019 کمیسیون تغییرات اقلیمی و سلامت، تاثیرات افزایش دما ی سطحی دریاها بر ذخایر غذایی دریایی و تاثیر  بر گسترش بیماریها در ایران توسط اساتید خارجی و داخلی ارایه گردید. در موضوع شمارش معکوس اثرات اقلیمی  لندست شاخص های : 1-اثرات، معرض گذاری و آسیب پذیری تغییرات اقلیمی،  2-سازگاری، برنامه ریزی و انعطاف پذیری سلامت 3- برنامه کاهش و سود حاصله برای سلامت 4- اقتصاد و سرمایه گذاری 5- تعاملات عمومی و سیاسی با زیر برنامه های جامع و تکمیلی تعیین گردید. پیام اصلی  این کنفرانس  "اجازه ندهیم گرمای زمین بیش از 2 درجه سانتیگراد افزایش یابد". همچنین شعار گزارش 2019 لندست ، "سلامت کودک متولد شده امروز با تغییرات اقلیمی تظمین نمی شود". همچنین در این گزارش بیان شد که در حال حاضر با افزایش درجه حرارت، سیل، خشکسالی ها ، بالقوه شدن بیماریهای مختلف، ظهور بیماریها در مناطق جدید (بیماریهای عفونی، تب دنگی،‌ تب مالاریا، گونه های Vibrio و .....)‌ و کاهش تولیدات محصولات استراتژیک کشاورزی در جهان در حال وقوع یا اتفاق افتاده است.