به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، اولین مرحله نمونه برداری از شانه دارخوار Beroe ovate به همراه پارامترهای محیطی و زیستی در عمق 30 متری ساحل جنوبی دریای خزر (منطقه چپکرود شهرستان جویبار) توسط کارشناسان این پژوهشکده در تاریخ 98/9/5انجام پذیرفت. در این نمونه برداری تعداد زیادی از شانه دار خوار Beroe ovate مشاهده شد، بطوری که انبوهی از شانه دار خوارچسبیده به تورهای صیادی مشاهده گردید. در ضمن شانه دار مهاجم Mnemiopsis leidyi در نمونه ها مشاهده نشده است. شایان ذکر است عملیات نمونه برداری در طرح پیشنهادی پایش اکولوژیک شانه داران در سواحل جنوبی دریای خزر بطور مستمر انجام خواهد شد.