به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جلسه دفاع از طرح پژوهشی " پایش اثرات زیست محیطی پرورش ماهی در قفس در جنوب دریای خزر (منطقه نوشهر) در سالهای97-1396 " با حضور نماینده شرکت آبزی پژوهان پیشگام، رئیس، معاونین و مجریان بخش های مختلف طرح از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و ناظر طرح، معاونت آبزی پروری و کارشناسان اداره کل شیلات مازندران  مورخ 98/7/13 در سالن کنفرانس این اداره برگزار گردید. پس از صحبت مقدماتی نماینده شرکت آبزی پژوهان پیشگام در خصوص روند اجرایی طرح، مجریان قسمت های مختلف، 7 فصل طرح را با جزئیات کامل تشریح کرده و ناظر و حاضرین در جلسه، پیشنهادات لازم را ارائه کردند. تائید گردید کارفرما طرح ،اداره کل شیلات مازندران و مشاور آن نیز شرکت دانش بنیان آبزی پژوهان پیشگام و پژوهشکده  باشند. در نهایت مقرر گردید پژوهشکده اصلاحات لازم را طبق نقطه نظرات ناظر و کارفرما انجام و بهمراه گزارش سنتز به اداره کل شیلات مازندران ارسال نماید.