به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر جلسه دفاعیه پروژه تحقیقاتی "تدوین ضوابط و معیار های محل استقرار قفس های پرورش ماهیان دریایی"در سالن کنفرانس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار شد.
چکیده:
انتخاب محل مناسب استقرار قفس یکی از مهمترین مؤلفه های اصلی تولید محصول در پرورش ماهیاندر قفس دریایی محسوب می گردد.در این مطالعه ضوابط و معیارهایی برای انتخاب مکان مناسب استقرار قفس پرورش ماهیان دریایی در کشور بر اساس قوانین ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)، برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP) و ارزیابی استراتژیک محیطی (SEA) در 28 بند پیشنهاد شد. اهم این موارد شامل تعیین موقعیت سایت، عوامل فیزیکوشیمیایی و آلاینده های زیست محیطی آب، نوع ساختار قفس، جریانات آبی، رعایت قوانین کشتیرانی، برنامه ارزیابی اثرات و پروتکل پایش زیست محیطی، مقررات آبزی پروری دریایی است.