به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، جلسه ای مورخه 98/6/5 با حضور آقای مهندس زارعی مسئول بخش پارک و پردیس های شهرداری ساری و رئیس و معاونین  درسالن کنفرانس این  پژوهشکده برگزار شد. ابتدا اقای دکتر نصراله زاده در خصوص فعالیت های علمی و پژوهشی پژوهشکده توضیحات مبسوطی را ارائه کردند. سپس آقای مهندس زارعی در خصوص زیباسازی محوطه و اینکه فضاهای سبز دارای بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی هستند و مهمترین اثر فضای سبز، کارکردهای محیط زیستی یا بازدهی اکولوژیکی آنهاست که محیط را برای زیست مساعد می سازد، توضیحاتی دادند.سپس از ساختمان قدیمی شیلات که دارای قدمت یکصد ساله می باشد  بازدید و مقرر گردید پس از ثبت این ساختمان در سازمان میراث فرهنگی استان به موزه آبزیان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر تبدیل شود و در ادامه با دیدن یک اصله درخت قدیمی سپیدار ( Populus alba) که  سن آن را  یکصد ساله براورد کرد ، اظهار داشت که این درخت نیز باید در فهرست درختان قدیمی در سامانه شهرداری ثبت گردد.