به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، در پی بازدید مسئولین پژوهشکده از مرکزتحقیقات ذخایر آبهای داخلی گلستان  از آقای دکتر عبدالعظیم  فاضل کارشناس بخش اکولوژی ارزیابی ذخایر جهت سخنرانی دعوت بعمل آمد، لذا ایشان  مورخه 98/6/4 سخنرانی خود را تحت عنوان  "اثرات کاربری اراضی وخصوصیات سیمای محیط بر اکوسیستم های نهری و جوامع زیستی به همراه ارائه مطالعه  موردی در گلستان" درسالن کنفرانس این پژوهشکده ارائه نمودند.