به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، مورخه98/5/26 بمنظور همکاری وتبادلات فکری هر چه بیشتر  درحل مشکلات وپیشبرد اهداف تعیین شده استانی ، جلسه ای با معاون و کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان مازندران  در سالن کنفرانس این پژوهشکده برگزار گردید.
ابتدا آقای دکتر نصرا..زاده ضمن خوش آمدگوئی ، مطالبی را درخصوص هدف از برگزاری اینگونه جلسات بیان نموده ، سپس معاون و کارشناسان اداره کل دامپزشکی هریک از مشکلات و تنگناهای پیش رو مطالبی عنوان کردند و همکاری با پژوهشکده را در زمینه های یادشده ضروری دانستند. کلیه کارشناسان براین مطلب که باید همکاریهای دو طرفه بیش از پیش ادامه یابد، اتفاق نظر داشتند.