به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، اولین جلسه کمیته رهاسازي بچه ماهی سفید مورخ 98/2/23  به منظور برنامه ریزی زمان، مکان  وبررسی  امکانات رهاسازي در اداره کل شیلات مازندران در حضور اعضای کمیته مرکب از معاون آبزی پروری اداره کل شیلات، مدیران شیلات شهرستان ها، رئیس مجتمع تکثیر شهید رجایی، مدیران اتحادیه پره، حفاظت منابع و کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با مدیریت معاونت صید، جناب آقای دکتر قاسم کریم زاده برگزار گردید.