برگزاری سخنرانی علمی

دو سخنرانی علمی با عناوین اصول و روشهای نمونه برداری دریایی و وضعیت صید و ذخایر کیلکای معمولی در سواحل ایرانی دریای خزر(98-97)بصورت...

ادامه خبر

1399/12/18