برگزاری سخنرانی علمی

سخنرانی علمی با عنوان" جداسازی و شناسائی سویه های ساپرولگنیای بیماری زا در یک هچری ماهی قزل آلای رنگین کمان واقع در استان مازندران"...

ادامه خبر

1400/7/7